Տնօրինվող տեղեկությունների ցանկ

- Նախարարության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվություն,

- Նախարարության կառուցվածք, պաշտոնատար անձանց գործառույթներ, կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրություններ,

- Պաշտոնատար անձանց ելույթներ, հայտարարություններ,

- Նախարարության գործունեությունը կարգավորող կամ առնչվող իրավական ակտեր,

- Նախարարության կողմից ընդունվող, մշակվող և հանրային քննարկման ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտեր և նախագծեր,

- Նախարարության գործունեության ծրագրեր և գերակա խնդիրներ, պետական բյուջեից հատկացումների շրջանակում կատարված աշխատանքների հաշվետվություն,

- Մրցույթներ, գնումներ, հայտարարություններ,

- Փոստային կապի բնագավառում կազմակերպությունների լիցենզավորում,

- Արտաքին առևտրի դեպքում սահմանափակումների ենթակա ռադիոէլեկտրոնային և /կամ/ քաղաքացիական օգտագործման բարձր հաճախականության սարքերի, այդ թվում` ներկառուցված կամ այլ ապրանքների կազմի մեջ մտնող սարքերի ներմուծման  թույլտվություններ,

- ՏՏ ոլորտի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում հավաստագրված կազմակերպությունների ռեգիստր վարում,

- Կապի և տեղեկատվական հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի վարչական վիճակագրական ռեգիստրի վարում,

- Թափուր պաշտոնների ցանկ, թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթներ, կադրերի ռեզերվի գրանցամատյան,

- Դիմումների և հարցումների ամփոփ վիճակագրություն և այլն...
* * *