Մրցույթների հարցաշարերՀՀ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ (Քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտսեր պաշտոնների համար)97 կբ