Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներ

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի  կազմման,  այդ թվում՝  հեղինակային  հսկողության  աշխատանքների իրականացման  համար ՀՀ 2017թ.  պետական   բյուջեով   նախատեսված    ֆինանսական միջոցների օգտագործման ծրագիր (բաշխումն ըստ օբյեկտների) 38 կբ

Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման նախագծա-նախա¬հաշվային փաստաթղթերի  կազմման,  այդ թվում՝  հեղինակային  հսկողության  աշխատանքների իրականացման  համար  ՀՀ 2017թ.  պետական   բյուջեով   նախատեսված    ֆինանսական միջոցների օգտագործման ծրագիրը (բաշխումն ըստ օբյեկտների) 34.7 կբ

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների ՀՀ 2017թ. պետական բյուջեով պարբերական պահպանման (միջին նորոգման) աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների օգտագործման ծրագիր (բաշխումն ըստ օբյեկտների) 33 կբ

Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար ՀՀ 2017թ. պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցների օգտագործման ծրագիր (բաշխումն ըստօբյեկտների)28 կբ

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների ՀՀ 2017թ. պետական բյուջեով պարբերական պահպանման (միջին նորոգման) աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների օգտագործման ծրագիր (բաշխումն ըստ օբյեկտների)24 կբ


Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ236 կբ