«Վարչատնտեսական» ՓԲԸ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Վարչատնտեսական» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունն իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող առևտրային կազմակերպություն է:

Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղություններն են.

- Շենքերի շահագործում, ընթացիկ նորոգում, կոմունալ սպասարկում և պահպանում,
- Գույքի և սարքավորումների վերանորոգում և ձեռքբերում,
- Տնտեսական ապրանքների և նյութերի մատակարարում,
- Հիմնադրի համաձայնությամբ ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով և այլ իրավական ակտերով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն:

Օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված գործունեության առանձին տեսակներով ընկերությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի /հատուկ թույլտվության/ առկայության դեպքում լիցենզիա ստանալու պահից կամ դրանում նշված ժամկետում:

Ընկերության տնօրենն է Մյասնիկ Հակոբյանը:

Հասցե Հայաստանի Հանրապետություն,
Երևան-0010, Նալբանդյան 28
Հեռ. (010) 59-01-49
Էլ. փոստ` varchatntesakan@mtcit.am