ՏՀՏ ցուցանիշներ

Մի շարք միջազգային կազմակերպությունների կողմից առաջադրված կապի և տեղեկատվական հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի ցուցանիշների հավաքագրման և վարչական վիճակագրական ռեգիստրի վարման կարգը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2012 թ. հուլիսի 19-ի թիվ 985-Ն որոշմամբ:

Հայաստանի Հանրապետության կապի և տեղեկատվական հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի ցուցանիշների հավաքագրումն ու վարչական վիճակագրական ռեգիստրի վարումն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմինը Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլագիաների  նախարարությունն է:

Ստորև ներկայացվող կապի և տեղեկատվական հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի ցուցանիշների ձևաչափը հաստատվել է

ՁԵՎԱՉԱՓ


Հավելված 1308 կբՀավելված 2400 կբ


ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՐՃ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԸՍՏ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ (ՀՄՄ)

156կբ


Տեղեկատվություն
ցուցանիշներից օգտվելու վերաբերյալ

Լրացված  ձևաչափերը կայքում տեղակայված են «Հավելված 1» և «Հավելված 2» ֆայլերի անվանումով` PDF ֆորմատով.
Ֆայլերի տառատեսակը «Armenian Phonetic Unicode»է:
Փնտրումը կարող է իրականացվել ծրագրի փնտրման օգնության հնարավորությամբ (Ctrl+F), և՛ կոդի, և՛ ցուցանիշի անվանման միջոցով (մասնակի անվանում կամ ցուցանիշում առկա բառ):
Ցուցանիշներն ունեն տվյալների ներբեռնման հնարավորություն: Ամփոփ տեղեկատվությունը ձևաչափերում ներկայացված է՝
1-ին սյունյակ – հերթական համարը, 2-րդ սյունյակ – ցուցանիշի կոդը, 3-րդ սյունյակ – ցուցանիշի անվանումը, 4-րդ սյունյակ – ձևաչափ 1-ում՝ ցուցանիշի հավաքագրման նկարագիրը, ձևաչափ 2-ում՝ ցուցանիշի չափման միավորը, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ,  …. սյունակներ – համապատասխան տարիների վերաբերյալ հավաքագրված ցուցանիշները:
Վերջին «Տրամադրման և հրապարակման պատասխանատու մարմին» սյունակ – համապատասխան ցուցանիշը տրամադրող կամ հրապարակող գերատեսչության անվանումը:
,