Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Վարչությունն իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է՝

1. ֆինանսատնտեսագիտական գործի կազմակերպում, այդ թվում՝
- կազմում, ամփոփում և ներկայացնում է նախարարությանը վերագրվող մասով պետական բյուջեի նախագիծը,
- կազմում է նախարարության եռամյա (միջնաժամկետ) գործունեության ծրագիրը և իրականացնում է  ֆինանսական ապահովումը,
- հաստատման է ներկայացնում նախարարության համակարգի կազմակերպությունների նախահաշիվները և հաստիքացուցակները և իրականացնում է ցուցանիշների վերլուծություն,
- ընդունում, ուսումնասիրում և համեմատական վերլուծության է ենթարկում նախարարության համակարգի կազմակերպությունների եկամուտների և ծախսերի տարեկան և միջանկյալ հաշվետվությունները, ուսումնասիրում և հաստատման է ներկայացնում ծախսային նախահաշիվները,

2. հաշվապահական հաշվառում և հաշվետվությունների կազմում, այդ թվում՝ 

- հաշվապահական հաշվառման վարում,
- վճարման փաստաթղթերի կազմում և ներկայացում,
-հաշվետվությունների ստացում (կազմում), ստուգում, ամփոփում և ներկայացում,

3. գնման գործընթացի հսկողություն և մեթոդական աջակցություն, այդ թվում՝

- հսկողություն է իրականացնում նախարարության համակարգի պետական 50%-ից ավելի բաժնեմաս ունեցող և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում գնման գործընթացի նկատմամբ,
- առաջարկություններ է ներկայացնում գնումների կատարման շրջանակներում պատվիրատուի կողմից հաստատվող, այդ թվում` լիազոր մարմին ներկայացվող փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ,
- ընդունում, ամփոփում և կազմում է լիազոր մարմին ներկայացված գնման գործընթացների վերաբերյալ հաշվետվություններ,

4. համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն,

5. մասնակցում է նորմատիվ իրավական և նորմատիվ տեխնիկական, գերատեսչական նորմատիվ ակտերը մշակելուն,

6. առաջարկությունների  է ներկայացում միջազգային  կազմակերպությունների և օտարերկրյա  պետությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների հետ համագործակցության վերաբերյալ,

7. մասնակցում և համապատասխան առաջարկություններ է մշակում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով  տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառներին վերաբերող համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) միջոցով  հավաքագրված տվյալների հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիստր վարելուն ուղղված աշխատանքներին,   

8. մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի՝ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառներին վերաբերող բաժինները մշակելու աշխատանքներին,

9. կատարում է պետական մասնակցությամբ առևտրային  կազմակերպություններում մասնակցի (բաժնետիրոջ) լիազորություններն  իրականացնելու, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ու պետական հիմնարկների կառավարման հետ կապված  նախարարի հանձնարարությունները, ներառյալ  հրամանների,  տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի նախագծեր կազմելը:

Վարչության պետն է Վանյա Աթյանը:
Հեռախոս՝ +374(10) 59-01-11,
էլ. փոստ՝  finance@mtcit.am: