Անձնակազմի կառավարման բաժին

Անձնակազմի կառավարման բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

*Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի կազմման, հաստատման (փոփոխման) հետ կապված աշխատանքների իրականացում,

*Քաղաքացիական ծառայության և համակարգի կազմակերպությունների ղեկավարների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվելիք մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, հարցաշարերի և հարցատոմսերի մշակման աշխատանքների իրականացում,

*ՀՀ Նախարարի (կադրային) հրամաններ, աշխատակազմի ղեկավարի (կադրային) հրամանի նախագծերի պատրաստում, ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի կազմման և հաշվառման հետ կապված աշխատանքների իրականացում,

*Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում,

*Աշխատակազմում անձնական գործերի վարման աշխատանքների իրականացում, ծառայողական վկայականների պատվիրում և տրամադրում,

*ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետում ՔԾԽ և այլ մարմիններ Աշխատակազմի աշխատողների հետ կապված տվյալների ներկայացում

*Աշխատանքային ծրագրերի կազմման, կատարողականների գնահատման վերլուծություն և ամփոփում:


Բաժնի պետն է Հերիքնազ Աղայանը:
Հեռախոս՝ +374(10) 59-00-60, 
էլ. փոստ՝ hr@mtcit.am: