Իրավաբանական վարչություն

Վարչությունն իր առջև դրված խնդիրների և նպատակների իրականացման համար իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

1) մասնակցում է տրանսպորտի, կապի, հեռահաղորդակցության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվայնացման բնագավառներին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանը.

2) մշակում է տրանսպորտի, կապի, հեռահաղորդակցության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվայնացման բնագավառներին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծեր.

3) մասնակցում է տրանսպորտի, կապի, հեռահաղորդակցության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվայնացման բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի նախագծերի նախապատրաստմանը.

4) ներկայացնում և պաշտպանում է նախարարության շահերը դատական մարմիններում.

5) իրականացնում է վարչություն ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի իրավական փորձաքննություն.

6) առաջարկություններ է ներկայացնում  տրանսպորտի, կապի, հեռահաղորդակցության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվայնացման բնագավառներում օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ.

7) եզրակացություններ է տալիս վարչություն ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի և այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ.

8) աշխատակազմին  և համակարգի կազմակերպություններին տրամադրում է խորհրդատվություն տրանսպորտի, կապի, հեռահաղորդակցության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվայնացման բնագավառները կարգավորող, ինչպես նաև աշխատանքային, քաղաքացիական և օրենսդրության այլ ճյուղերի վերաբերյալ:

Վարչության պետն է  Արտաշես Հովսեփյանը:
Հեռախոս՝ +374(10) 59-00-30, 
էլ. փոստ՝ juridical@mtcit.am